Forskrift om endring av forskrift om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2007 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift og Stortingets avgiftsvedtak

I forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift gjøres følgende endringer:

§ 5-2 oppheves

Tilhørende lov

Til toppen