Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om elektrisk kraft

Forskrift om endring av forskrifter om gjennomføring av fritaket for elektrisk kraft til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 andre ledd bokstav a, jf. § 16 første ledd nr. 9

I.

I forskrifter 5. november 1969 nr. 1 om gjennomføring av fritaket for elektrisk kraft til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland (forskrift nr. 8) gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om gjennomføring av fritaket for elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland (forskrift nr. 8).

Hjemmelshenvisningen skal lyde:

Fastsatt av Finansdepartementet 5. november 1969 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 andre ledd bokstav a, jf. § 16 første ledd nr. 9.

§ 1 skal lyde:

Det skal ikke betales merverdiavgift ved omsetning av elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder i fylkene Finnmark, Troms og Nordland til bruk for:

  1. Eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.
  2. Aldershjem, barnehjem og daginstitusjoner for barn. Fritaket omfatter ikke kraft til bruk i pleiehjem.
  3. Fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i/for boliger mv. som er fritatt for avgift etter bestemmelsene i bokstavene a og b.

Fossile energikilder anses ikke som alternative energikilder. Fritaket omfatter all energi fra fjernvarmeanlegg.

§ 2 nytt andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder energi levert fra alternative energikilder.

§ 3 oppheves.

Gjeldende § 4 blir ny § 3.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen