Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift

Forskrift
om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2003 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endring:

§ 4-2 annet ledd nr 4 skal lyde:

Motorvognen skal ha fast montert lysanordning på taket hvor tros- eller livssynssymbol til enhver tid er godt synelig fra alle bilens sider. Selve symbolet kan være utskiftbart. Symbolbruk kan unnlates ved gravferd.

II

Forskriften trer i kraft 15. mars 2003.

Til toppen