Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                    I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 gjøres følgende endringer:

§ 2-1 første ledd skal lyde:
Ved vurdering av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under, legges definisjonene av motorvogngruppene og de øvrige tekniske krav som følger av vegmyndighetenes regelverk til grunn med de presiseringer og tillegg som følger av kapittelet her.

§ 3-4 første og andre ledd skal lyde:
Virksomheter som er registrert etter bestemmelsene i kapittel 7 kan ved første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftsgruppene a, f, h, og varebil klasse 2 i avgiftsgruppe b, be om at engangsavgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf, istedenfor etter § 3-3.
Ansvarlige for avgiften som ikke er registrert etter bestemmelsene i kapittel 7 kan inntil 15 virkedager etter første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftsgruppene a, f og h, og varebil klasse 2 i avgiftsgruppe b, be om at avgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf. Dersom avgiften fastsatt etter tredje ledd i denne paragraf avviker fra avgiften beregnet etter § 3-3, skal den ansvarlige for avgiften innbetale eller refunderes differansen. Korrigeringer under 200 kroner gjennomføres ikke.


                                                           II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Til toppen