Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelse

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 4-1 første punktum skal lyde:

Ambulanse, herunder leilighetsambulanse, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 6

§ 4-2 første ledd, første punktum skal lyde:

Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 7.

§ 4-3 første punktum skal lyde:

Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 8.

§ 4-5 første ledd, første punktum skal lyde:

Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 13.

§ 4-7 første punktum skal lyde:

For buss som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 6 nr. 10, skal det innbetales et forholdsmessig beløp dersom den avgiftsfrie bruken av motorvognen, opphører innen ett år regnet fra registreringen.

§ 4-10 første ledd skal lyde:

Motorvogn som bare bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for engangsavgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 6 nr. 9.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen