Forskrift om endring av forskrift om fastsettelse av normrente for rederibeskattede selskaper for inntektsåret 2002

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. februar 2003 med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 26. mars 1999 nr. 14 § 8-15 syvende ledd.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

I

§ 8-15-1 skal lyde:

Normrenten etter skatteloven § 8-15 syvende ledd settes til 7,0 prosent for inntektsåret 2002.

II

Endringen under I trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 2002.

Til toppen