Forskrift om endring av forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2010 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak av 5. juli 2002 nr. 720.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2010 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak av 5. juli 2002 nr. 720.

I

I forskrift 18. desember 2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister gjøres følgende endringer:

        Forvaltningsselskap: Selskap som driver verdipapirfondsforvaltning, jf.
        verdipapirfondloven § 1-2 nr. 3.
        Andelseier: Den reelle eier av verdipapirfondsandel.

Gjeldende femte ledd blir nytt sjette ledd.

§ 2 annet ledd skal lyde:
Når en forvalter føres inn i andelseierregisteret, plikter han å opplyse registerføreren om at han er forvalter, og påse at det framgår av en anmerkning i registeret at vedkommende er forvalter.

§ 3 skal lyde:
Norsk eller utenlandsk bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap, som er underlagt offentlig tilsyn i sitt hjemland, kan etter søknad til Finanstilsynet gis tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister. Verdipapirforetak må ha konsesjon til investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandleloven § 2-1(1) nr. 1, 2 eller 4. Forvaltningsselskap kan bare påta seg forvalteroppdrag i den utstrekning det har tilknytning til forvaltningen av verdipapirfond eller en individuell portefølje.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å stå oppført som forvalter i verdipapirfonds andelseierregister til institusjoner som ikke omfattes av første ledd første setning dersom institusjonen er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet og plikter å overholde gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Vedlagt søknad om godkjenning som forvalter fra utenlandske søkere skal det følge:

a) dokumentasjon fra hjemlandets tilsynsmyndighet som viser at søker er
    underlagt tilsyn av vedkommende myndighet, herunder hvilke tjenester søker
    yter eller har tillatelse til å yte, og
b) kontaktopplysninger til bruk for offentlig myndighet, herunder hvilket
    virksomhetsområde i foretaket som har ansvar for utøvelsen av
    forvaltervirksomheten, navn på leder med daglig ansvar for slik virksomhet samt
    telefonnummer, e-post adresse og eventuelt faksnummer. 

Søkere fra land utenfor EØS-området må i tillegg dokumentere at hjemlandet har gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Dersom dokumentasjon som nevnt i tredje og fjerde ledd ikke er tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren vedlegge autoriserte oversettelser til norsk eller engelsk.

Foretaket plikter å sende Finanstilsynet melding om endringer i kontaktopplysningene samt øvrige endringer knyttet til tillatelsen, slik som navneendringer, fusjoner og opphør av virksomheten. Foretaket plikter også å påse at det til enhver tid er samsvar mellom navn på foretaket som tillatelsen er utstedt til, eventuelt senere navneendring som er meldt til Finanstilsynet, og registrert navn på foretakets forvalterkonti.

Finanstilsynet kan sette nærmere vilkår for godkjennelsen av utenlandsk forvalter.

§ 4 første ledd annet punktum skal lyde:
Forvalteren skal registrere opplysninger som fremgår av forskrift 22. desember 2003 nr. 1779 om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene § 3, § 4 og § 4a.

§ 5 første ledd annet og tredje punktum skal:
Dersom offentlig myndighet har lovhjemlet krav på opplysninger fra forvaltningsselskapet, har vedkommende myndighet rett til å få disse opplysningene fra forvalter for de andelseierne han er forvalter for. Forvalteren skal fremskaffe og viderebringe opplysningene på den måte og innen den frist som følger av hjemmelsgrunnlaget eller som blir fastsatt av vedkommende offentlig myndighet.

§ 8 annet ledd oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen