Forskrift om endring av forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og endring av kapitalkravsforskriften

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd og § 2-9 b femte ledd, lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 6-3 annet ledd, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynsloven) § 4, jf. § 1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen, vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30 a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift av 22. oktober 1990 nr 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Denne forskriften gjelder for banker og andre institusjoner som benytter adgangen etter forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften) § 49-2 første ledd til å beregne kapitalkravet etter forskriften her frem til og med 31. desember 2007. Forskriften gjelder også for forsikringsselskaper og andre institusjoner som benytter adgangen etter forskrift 22. desember 2006 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjons­foretak og holdingsselskap i forsikringskonsern § 9 annet ledd til å beregne kapitalkravet etter forskriften her frem til og med 31. desember 2007.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Denne forskriften gjelder dessuten som grunnlag for å beregne minstekravet som er fastsatt i kapitalkravsforskriften § 49-2 syvende ledd.

§ 6 b ny bokstav d) skal lyde:

Ved bruk av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller regnskapsstandarder tilpasset IFRS, skal urealiserte gevinster som ikke inngår i resultatet eller beregningen av den ansvarlige kapitalen komme til fradrag i beregningsgrunnlaget. Urealiserte tap som ikke er gjort fradrag for i resultatet eller ved beregningen av den ansvarlige kapitalen, skal legges til beregningsgrunnlaget. Fradraget og tillegget i beregningsgrunnlaget beregnes som differansen mellom balanseført verdi og anskaffelseskostnad for hver enkelt eiendelspost multiplisert med tilhørende risikovekt under hensyn til andelen som ikke er innregnet, jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Bestemmelsen her gjelder ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

II

I forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften) skal § 49-2 første ledd lyde:

(1) Frem til og med 31. desember 2007 kan institusjonene velge å beregne kapitalkravet etter forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak og forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i stedet for å beregne kapitalkravet etter forskriften her. Dette forutsetter at adgangen benyttes på samme måte innen hele konsernet.

III

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Forskrift 22. oktober nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak oppheves 1. januar 2010.

Til toppen