Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                 I

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 gjøres følgende endringer:

§ 6 nr. 7 andre ledd skal lyde:
Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets § 2 bokstav a-c og e-i.

                                                 II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Til toppen