Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

Lovdata
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO


Deres ref

Vår ref

Dato

99/511 SA GHD/AGO

27.01.1999


Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

I.

Finansdepartementet har den 27. januar 1999 i medhold av lov av 19. juni 1959 nr 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak endret Finansdepartementets forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift.

§ 4 skal lyde:

Behandling av kvitteringer

Kvittering for betalt avgift skal innleveres til Vegvesenets trafikkstasjon. Hvis kvitteringen er utstedt i flere eksemplarer, skal samtlige innleveres.

Vegvesenets trafikkstasjon beholder kvitteringen og utsteder bekreftelse på at den er mottatt. Bekreftelsen skal gi opplysning om avgiftsbeløp, innbetalingsdato og kjøretøyets kjennemerke.

Før kjøretøyet omregistreres og kjøretillatelse (vognkort) blir utstedt, skal Vegvesenets trafikkstasjon påse at riktig avgift er betalt til distriktstollstedet samt at kjøretøyets kjennemerke er påført kvitteringen.

Vegvesenets trafikkstasjon oppbevarer innleverte kvitteringer i tre år før de makuleres.

§ 5 skal lyde:

Melding om innbetalinger

Vegvesenets trafikkstasjon plikter på forlangende av kontrollmyndighetene å gi meldinger over betalte avgifter.

§ 6 nr 1 skal lyde:

Navneendring

Ved omregistrering av kjøretøy som skyldes endring av personnavn, må eieren overfor Vegvesenets trafikkstasjon legitimere navneendringen ved fremleggelse av bevilling eller vigselsattest. Hvis omregistreringen skyldes endring av firmanavn, må det legitimeres at navneendringen er registrert i foretaksregisteret.

§ 6 nr 2 første punktum skal lyde:

Avgiftsfri omregistrering på ektefelle skal dokumenteres overfor Vegvesenets trafikkstasjon med vigselsattest.

§ 6 nr 3 første ledd skal lyde:

Ved omregistrering av kjøretøy som er ervervet ved arv mellom foreldre og barn, skal arveforholdet legitimeres overfor Vegvesenets trafikkstasjon med skifteattest.

§ 6 nr 5 annet ledd skal lyde:

Det må overfor Vegvesenets trafikkstasjon dokumenteres at kjøretøyets registrerte eier har hatt løyve til utlodding av kjøretøyet i det tidsrom kjøretøyet har vært registrert.

§ 6 nr 6 annet, tredje og fjerde ledd skal lyde:

Fritaksvilkårene skal dokumenteres overfor Vegvesenets trafikkstasjon.

For avgiftsfri omregistrering av kjøretøy på NATO-hovedkvarteret i Norge og hovedkvarterets utenlandske personell som nyter personlig tollfrihet, kreves bileierens status dokumentert overfor Vegvesenets trafikkstasjon.

Når kjøretøy med registreringstilhørighet som nevnt ovenfor, blir omregistrert på eier som ikke har avgiftsfri status, skal avgift betales.

§ 6 nr 7 første ledd bokstav b og bokstav c skal lyde:

  1. kjennemerkene er registrert innkommet til Vegvesenets trafikkstasjon eller
  2. de nødvendige dokumenter for omregistrering er innkommet til Vegvesenets trafikkstasjon senest 2 måneder etter siste (foregående) registrering.

§ 6 ny nr 10 skal lyde:

Fusjon mellom aksjeselskaper

Ved fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy som følge av fusjon mellom aksjeselskaper, må det overfor Vegvesenets trafikkstasjon fremlegges dokumentasjon fra foretaksregisteret (f eks i form at slettemelding av det overdragende selskap) som viser at fusjon er foretatt mellom de aktuelle selskaper.

II.

Endringene trer i kraft straks.


Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avdeling I.


Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.
avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl
rådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet
Vegdirektoratet
Samferdselsdepartementet

Til toppen