Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

Lovdata

Postboks 41 Sentrum

0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/5535 SA VL/GS

17 .12.2001

Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

Finansdepartementet har 14. desember 2001 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak, endret forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift.

I.

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

§ 6 ny nr. 11 skal lyde:

11. Omdannelse av virksomhet

Ved omdannelse av virksomheter når tidligere og ny(e) eier(e) er identiske.

Avgiftsfritaket gjelder ved omdannelse av ett eller flere enkeltmannsforetak eller ett ansvarlig selskap til ett aksje- eller allmennaksjeselskap, og omdannelse av ett eller flere enkeltmannsforetak til ett ansvarlig selskap.

Avgiftsfritaket gjelder tilsvarende ved omdannelse av virksomhet drevet at stat, kommune, fylkeskommune eller interkommunalt selskap til aksje- eller allmennaksjeselskap.

Med omdannelse menes at virksomhet i sin helhet overføres til ett nystiftet selskap hvor det reelle eierforholdet etter omdannelsen er det samme. Ektefellers eierandeler ses under ett. For omdannelser etter første ledd kreves i tillegg at tidligere foretak eller selskap er slettet fra enhetsregisteret.

Avgiftsfritaket gis også ved overføring av kjøretøy mellom enkeltmannsforetak hvor innehaver er identisk.

II.

Endringen trer i kraft 1. januar 2002.

____________________________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avdeling I.

Med hilsen

Heidi Heggenes

avdelingsdirektør

Valborg Lie

rådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet jf. sak nr. 01/1248

Til toppen