Forskrift om endring av forskrift om omregistreringsavgift

Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Finansdepartementet har den 10. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak, endret forskrift 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift.

I.

§ 1 annet ledd skal lyde:

Med eier forstås i denne forskrift den registrerte eier eller medeier ifølge motorvognregisteret.

§ 6 ny nr. 12 skal lyde:

12. Sletting

Det oppstår ikke avgiftsplikt dersom medeier strykes(slettes) fra motorvognregisteret, eller der eier og medeier bytter plass i motorvognregisteret.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen