Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 8. desember 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Ny § 3-6-11 skal lyde:

§ 3-6-11 Fritak for gass som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

(1) Naturgass og LPG som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, er fritatt for CO2-avgift på mineralske produkter.

(2) Registrert virksomhet kan levere gass uten avgift etter å ha mottatt en erklæring fra bruker om at gassen er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Erklæringen må inneholde opplysninger om hvilket anlegg gassen er levert til, samt mengde. Leveres gassen i rør, gjelder erklæringen for ett år med mindre annet framgår. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.

(3) For gass levert fra ikke-registrerte virksomheter gis det refusjon tilsvarende betalt avgift. Refusjonssøknaden sendes Tollregion Midt-Norge.

§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:

(2) Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:

Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)

Pst. svovel i oljen

10-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85-94

95-100

T.o.m. 0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Over 0,05 t.o.m. 0,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,7

7,7

7,7

0,25 t.o.m. 0,50

0,0

0,0

0,0

7,7

7,7

7,7

7,7

15,4

15,4

0,50 t.o.m. 0,75

0,0

0,0

7,7

7,7

7,7

15,4

15,4

15,4

23,1

0,75 t.o.m. 1,00

0,0

7,7

7,7

15,4

15,4

15,4

23,1

23,1

30,8


 

§ 3-9-5 sjette ledd skal lyde:

(6) Regiontollstedet utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk:                   Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100-299 liter

1171 kr

300-599 liter

2221 kr

600-899 liter

3432 kr

900-1199 liter

4534 kr

1200-1499 liter

5628 kr

1500 liter og over

7035 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

 

Ny § 3-15-5 skal lyde:

§ 3-15-5 Retur til selger i utlandet på grunn av reklamasjon

(1) Det gis refusjon for innbetalt avgift på båtmotorer som innen to år fra innførselstidspunktet returneres til selger i utlandet på grunn av reklamasjon.

(2) Søker må legge frem kreditnota for den returnerte båtmotoren eller dokumentere at det er levert gratis erstatningsleveranse og at denne forsendelsen er fortollet. Det er også et vilkår for refusjon at utførsel kan dokumenteres ved fremleggelse av utførselsdeklarasjon.

(3) Søknad om refusjon sendes tollregionen.

§ 3-18-1 første ledd skal lyde:

(1) Avgiftsplikten omfatter:

Produkttyper

Kjemisk formel

Global warming potential (GWP)

HFK

HFK-23

CHF3

11 700

HFK-32

CH2 F2

650

HFK-41

CH3 F

150

HFK-43-10mee

CF3 CF2 CHFCHFCF3

1300

HFK-125

CF3 CHF2

2800

HFK-134

CHF2 CHF2

1000

HFK-134a

CF3 CH2 F

1300

HFK-152a

CHF2 CH3

140

HFK-143

CHF2 CH2 F

300

HFK-143a

CF3 CH3

3800

HFK-152

CH2F CH2F

43

HFK-161

CH3 CH2F

12

HFK-227ea

CF3 CHFCF3

2900

HFK-236cb

CF3 CF2 CH2F

1300

HFK-236ea

CF3 CHF CHF2

1200

HFK-236fa

CF3 H2 CF3

6300

HFK-245ca

CHF2 CF2 CH2 F

560

HFK-245fa

CF3 CH2 CHF2

1030

HFK-365mfc

CF3 CH2 CF2 CH3

794

PFK

PFK-14

CF4

6500

PFK-116

CF3 CF3

9200

PFK-218

CF3 CF2 CF3

7000

PFK-3-1-10

CF3 CF2 CF2 CF3

7000

PFK-c318

c-C4 F8

8700

PFK-4-1-12

CF3 CF2 CF2 CF2 CF3

7500

PFK-5-1-14

CF3 CF2 CF2 CF2 CF2 CF3

7400

 

§ 3-18-2 første til fjerde ledd skal lyde:

(1) Avgiften beregnes på grunnlag av varens nettovekt multiplisert med den GWP-verdi (global warming potential) som fremkommer av § 3-18-1 første ledd. For blandinger beregnes avgiften av nettovekten av de enkelte avgiftspliktige typene i blandingen.

(2) For HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer, betales avgift av andelen HFK og PFK.

(3) Dersom type HFK eller PFK ikke kan dokumenteres, benyttes den høyeste GWP-verdien av de produkttyper HFK/ PFK det ikke kan utelukkes å være.

(4) Dersom blandingsforholdet i en blanding hvor HFK og/eller PFK inngår ikke kan dokumenteres, benyttes GWP-verdien for produkttypen i blandingen med høyeste sats for hele blandingen. Det tas hensyn til dokumentasjon som eventuelt utelukker enkelte blandingsforhold.

I §§ 3-19-1, 3-19-2, 3-19-3 og 3-19-9 erstattes punktumet etter bokstavnummereringen av en halvparentes.

§ 4-6-1 første og annet ledd skal lyde:

(1) Mineralolje, bensin og smøreolje til utenriks luftfart er fritatt fra CO2 -avgift på

mineralske produkter, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje mv., veibruksavgift på bensin og avgift på smøreolje mv., dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank. Med utenriks luftfart menes flyvning fra innenlands

lufthavn til utenlandsk lufthavn, Svalbard eller Jan Mayen.

(2) Luftfartøy som har innenlands lufthavn som første destinasjon er fritatt for

grunnavgift på mineralolje mv., veibruksavgift på bensin og avgift på smøreolje mv. dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank. Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart kan leveres med redusert CO2-avgift dersom levering skjer direkte på luftfartøyets tank.

§ 4-6-3 skal lyde:

§ 4-6-3 Liste over vareleveranser

Enhver som leverer mineralske produkter uten avgift eller med redusert sats,

føre liste over mottakerens navn, kvantum, tidspunktene, leveransene og luftfartøyenes kjennetegn, registreringsnummer og flightnummer. Ved leveranse uten CO2 -avgift og svovelavgift skal også luftfartøyets første destinasjon oppgis.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Til toppen