Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 25. august 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                          I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Ny § 3-3-6 skal lyde:

Avgiftsfritak for bruk som gir kvotepliktig utslipp

(1) Det gis refusjon for innbetalt CO2 -avgift på mineralske produkter som leveres til bruk i virksomheter som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

(2) Det er et vilkår for fritak at det angis beregnede eller faktiske kvotepliktige utslipp i henhold til godkjent program for beregning og måling av utslipp, jf. klimakvoteforskriften § 2-3.

(3) Fritak gis med forbehold om at forurensningsmyndighetene fatter vedtak om godkjenning av den årlige utslippsrapporten etter klimakvoteloven § 17. Virksomheten skal årlig innen 18. mai oversende forurensningsmyndighetenes vedtak om godkjenning av utslippsrapport til tollregionen.

(4) Søknad om refusjon sendes månedlig til Tollregion Midt-Norge.

Overskriften i § 4-5-1 skal lyde:

Avgiftsfritak for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien

§ 4-5-1 første og annet ledd skal lyde:

(1) Det gis refusjon for innbetalt CO2 -avgift på mineralolje og grunnavgift på fyringsolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til treforedlingsindustrien. Refusjon gis for differansen mellom full avgift og den reduserte sats som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak.

(2) Det gis refusjon for innbetalt CO2 -avgift på mineralolje og grunnavgift på fyringsolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til sildemel- og fiskemelindustrien. For
CO2–avgiften gis det refusjon av differansen mellom full avgift og den reduserte sats som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak.

Nåværende annet ledd til femte ledd blir tredje til sjette ledd.

§ 4-5-2 oppheves.

                                                            II

Forskriften trer i kraft 1. september 2008.


 

 

Tilhørende lov

Til toppen