Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 gjøres følgende endringer:

§ 3-1-1 niende ledd skal lyde:
Varer som ut fra reklame, etiketter og lignende er ment eller som er tjenlig som erstatning for avgiftspliktige tobakkvarer, kan avgiftsbelegges som tobakkvarer.

Ny § 3-1-3 skal lyde:
Kompetanse til å fatte vedtak om erstatningsvarer
Tollregionen kan fatte enkeltvedtak om avgiftsplikt for varer som nevnt i
§ 3-1-1 niende ledd.

§ 3-2-1 fjerde ledd skal lyde:
Ved avgrensning av begrepene alkoholholdig drikk og brennevin, legges definisjonene i alkoholloven til grunn så langt disse passer og ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift.

§ 3-2-2 første og annet ledd skal lyde:
(1) Avgiftsgrunnlaget er det alkoholinnhold som fremgår av merkingen på emballasjen.
(2) For brennevinsbasert drikk beregnes avgiften pr. liter og volumprosent alkohol. For annen alkoholholdig drikk med alkoholstyrke til og med 4,7 volumprosent beregnes avgiften pr. liter etter avgiftsgruppe. For annen alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 volumprosent beregnes avgiften pr. liter og volumprosent alkohol.

§ 3-2-3 skal lyde:
Særskilte vilkår for innførsel
Ved innførsel av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, må virksomheter være registrert i henhold til § 5-1 eller fremlegge særskilt bevilling eller tillatelse.

§ 3-2-4 annet ledd skal lyde:
Alle forbrukerpakninger som inneholder avgiftspliktige varer, skal være klart merket med rominnhold, produktets alkoholinnhold og produsentens navn og hjemsted. Alkoholinnhold skal være merket i samsvar med forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler § 23 og vedlegg III til forskriften. Vin med opprinnelse i EØS-området skal være merket i samsvar med forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 § 7.

§ 3-5-3 første ledd skal lyde:
For inneremballasje som inngår i et retursystem reduseres miljøavgiften med den returandel som er fastsatt i medhold av avfallsforskriften.

§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:
Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:
Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)

Pst. svovel i oljen 10-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100

T.o.m. 0,05           0,0     0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0      0,0

Over 0,05 t.o.m.
0,25                     0,0      0,0     0,0     0,0    0,0     0,0     7,5     7,5       7,5

0,25 t.o.m. 0,50    0,0      0,0     0,0     7,5    7,5     7,5     7,5    15,0    15,0

0,50 t.o.m. 0,75    0,0      0,0     7,5     7,5    7,5     15,0   15,0   15,0    22,5

0,75 t.o.m. 1,00    0,0      7,5     7,5     15,0   15,0   15,0   22,5   22,5    30,0

§ 3-9-4 sjette ledd skal lyde:
Regiontollstedet utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk:                        Tilskudd kr:
Under 100 liter                        0 kr
100-299 liter                     1 133 kr
300-599 liter                     2 149 kr
600-899 liter                     3 321 kr
900-1199 liter                   4 388 kr
1200-1499 liter                 5 446 kr
1500 liter og over              6 502 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

§ 3-11-1 skal lyde:

Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter mineralolje og biodiesel til framdrift av motorvogn (autodiesel).
(2) Som mineralolje anses parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og lett fyringsolje. Etter direktoratets nærmere bestemmelser omfattes også annen mineralolje som kan benyttes til framdrift av motorvogn. All mineralolje som ikke er merket på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår, er omfattet av avgiftsplikten. Avgift beregnes når den avgiftspliktige ikke på betryggende måte kan dokumentere at mineraloljen er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6. For mineralolje beregnes avgiften i tillegg til CO2 - og svovelavgift.
(3) Som biodiesel anses olje produsert av biomasse, og som egner seg og er ment brukt til framdrift av motorvogn. All biodiesel er omfattet av avgiftsplikten, også i blanding med mineralolje.
(4) På vilkår fastsatt av direktoratet omfattes følgende produkter og anvendelsesområder ikke av avgiftsplikten og merkebestemmelsene:

a) tung fyringsolje (mineralolje som inneholder destillasjonsrest),
b) tungdestillat (gassolje med tåkepunkt over 5 °C).
c) flyparafin levert til bruk for luftfartøy,
d) olje som nyttes som råstoff i industriell virksomhet, dersom den av hensyn til bruken ikke kan merkes,
e) olje som leveres i detaljpakning på maksimum fem liter, i den utstrekning det fremgår av pakningen at varen er til annen bruk enn framdrift av motorvogn.

§ 3-11-2 første ledd annet punktum skal lyde:

For blandinger beregnes avgiften av volumet av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i blandingen.

§ 3-11-7 skal lyde:
Levering av avgiftsfri biodiesel
(1) Registrerte virksomheter kan levere biodiesel uten avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) til brukere som er berettiget til avgiftsfri bruk i henhold til Stortingets avgiftsvedtak § 3.
(2) Ved levering skal det avgis erklæring til den registrerte virksomheten om at biodieselen er til avgiftsfri bruk. Den som avgir erklæring etter denne bestemmelse, er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Avgift skal innbetales til tollvesenet dersom det etter at erklæringen er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylt. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) For avgiftsbelagt biodiesel levert fra ikke registrerte virksomheter gis det refusjon for tilsvarende innbetalte avgifter.

§ 3-11- 8 skal lyde:
Særskilt avgift ved urettmessig bruk av avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje
(1) Avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje kan benyttes til de anvendelsesområder som er angitt i Stortingets vedtak om avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) § 3. Annen bruk av avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje anses som urettmessig.
(2) Mineralolje anses som merket når den er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6 og andelen merket olje overstiger 3 pst. Mineralolje anses også som merket når den inneholder andre lands merkestoffer, med mindre oljen er merket som høyavgiftsbelagt.
(3) Biodiesel anses som avgiftsfri når den er innført eller tatt ut av godkjent lokale med den hensikt å benytte oljen til avgiftsfritt formål i henhold til Stortingets avgiftsvedtak § 3.
(4) Dersom det urettmessig er benyttet avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje, skal det beregnes avgift etter følgende tabell:

Motorvognens tillatte totalvekt i kg                  Avgift kr

0 - 3.499                                                            20.000,-
3.500 - 7.499                                                      40.000,-
7.500 - 14.999                                                    60.000,-
15.000 - 19.999                                                  80.000,-
20.000 og over                                                  100.000,-

(5) Avgiften nedsettes forholdsmessig dersom det dokumenteres at det på kjøretøyet ikke kan ha vært benyttet avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje urettmessig i en toårsperiode fra oppdagelsestidspunktet. Beløpet beregnes pr. påbegynt måned, likevel for minst to måneder. Beløpet avrundes oppad til nærmeste hele 100 kroner.
(6) Ved gjentakelse kan det ilegges dobbel avgift.
(7) Direktoratet kan i enkeltstående tilfeller frafalle eller sette ned avgiften for urettmessig bruk dersom det foreligger særlige omstendigheter.

§ 3-13-4 annet ledd oppheves. Gjeldende tredje til femte ledd blir annet til fjerde ledd.

§ 3-15-3 første ledd skal lyde:
Båtmotorer som leveres til bruk i fartøy som er registrert i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, skipsregisteret (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), er fritatt for avgift. Det samme gjelder båtmotorer som leveres til bruk i fartøy som er registrert i registre tilsvarende NOR og NIS i andre land omfattet av EØS-avtalen. Fritaket omfatter ikke fritidsbåter.

§ 3-16-4 første ledd første punktum skal lyde:
Det gis tilskudd som kompensasjon for avgift på sukker som brukes til biavl, jf. Stortingets vedtak om avgift på sukker mv. § 2 første ledd bokstav f.

§ 4-1-1 annet ledd bokstav b skal lyde:
fartøy definert som verneverdig etter forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere § 2 nr. 57.

§ 4-10-1 skal lyde:
Proviant
(1) Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer mv. og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom de leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate tollområdet. Det gis fritak for de varer og den mengde som tillates utført i medhold av tolloven § 4-23.
(2) Registrerte virksomheter kan levere varer til bruk som nevnt i første ledd uten avgift.
(3) Importører kan søke tollregionen om refusjon av betalt avgift dersom varen leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate tollområdet. Vilkårene i tollforskriften § 11-2-1 gjelder tilsvarende.

§ 4-10-2 oppheves.

§ 5-1 skal lyde:
Registreringsplikt
Følgende skal registreres for den enkelte avgift:
a) produsenter av avgiftspliktige varer, med unntak av mikrokraftverk og energigjenvinningsanlegg som leverer elektrisk kraft direkte til sluttbruker, 
b) virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, 
c) virksomheter som driver deponi eller forbrenningsanlegg for sluttbehandling av avfall, 
d) virksomheter som gjenvinner TRI og PER når gjenvinning skjer med sikte på videresalg, 
e) virksomheter som transporterer elektrisk kraft til forbruker, 
f) importører av alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, når det ikke foreligger særskilt tillatelse eller bevilling, 
g) virksomheter som eier eller driver NOx -avgiftspliktige enheter, med unntak av virksomheter som kun har avgiftsfrie utslipp eller utenlandske virksomheter som benytter representant registrert etter § 5-2 bokstav d. 

§ 5-13 første ledd skal lyde:
Tollvesenet, Statens vegvesen og politiet kan når som helst uten varsel kontrollere motorvogner, herunder drivstofftanken eller deler av motoren, for å påse at bestemmelsene om bruk av avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje blir overholdt.

§ 5-13 tredje ledd skal lyde:
Dersom det er mistanke om at avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje er benyttet urettmessig, skal en prøve av drivstoffet sendes Tollaboratoriet via tollregionen. Tollaboratoriet gir en skriftlig uttalelse om prøven. Uttalelsen skal legges til grunn ved en eventuell beregning av avgift etter § 3-11-8. Prøven anses å inneholde avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje når andelen av avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje overstiger tre prosent.

§ 5-13 fjerde ledd skal lyde:
Forhandlere av avgiftsfri biodiesel og merket mineralolje skal på forespørsel gi tollvesenet opplysninger om kunder og kundeforhold.

                                                           II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Til toppen