Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 18. februar 2004 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Ordet av (lov av, forskrift av, kgl.res. av) fjernes i hjemmelsangivelsen, samt i følgende bestemmelser:

 • § 1-1
 • § 2-6
 • § 3-2-1 fjerde ledd
 • § 3-2-2 annet ledd
 • § 3-3-2
 • § 3-3-3 første ledd bokstav b og d
 • § 3-4-1 tredje og fjerde ledd
 • § 3-5-3 første ledd
 • § 3-11-3 annet ledd
 • § 3-13-3 annet ledd
 • § 3-13-4 annet ledd
 • § 4-1-1 annet ledd bokstav b
 • § 4-3-1 annet ledd bokstav a
 • § 4-3-3 første ledd
 • § 5-2 bokstav a
 • § 5-8 første ledd
 • § 6-4 første ledd
 • § 6-8

§ 3-2-3 første ledd bokstav a skal lyde:

Ved innførsel av avgiftspliktige varer som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, må virksomheter som ikke er registrert forevise

 1. bevilling eller tillatelse fra Sosial- og helsedirektoratet,

Overskriften i § 3-5-3 skal lyde:

Reduksjon av miljøavgiften etter returandel

§ 3-12-3 annet ledd annet punktum skal lyde:

Ved utskriving av forskuddsfaktura for del av avlesningsperiode (a konto utskrivinger), skal det foretas skjønnsmessige avgiftsberegninger.

§ 3-16-3 annet ledd bokstav a skal lyde:

Fritaket omfatter ikke varer til følgende virksomheter:

 1. institusjoner av alle slag,

§ 4-4-4 annet ledd annet punktum skal lyde:

For skip som nevnt i § 4-4-1 tredje ledd bokstav a og b skal første utenlandske havn angis.

§ 4-6-1 femte ledd annet punktum skal lyde:

For CO 2- og svovelavgift etter annet og tredje ledd gis det refusjon for differansen mellom full avgift og den reduserte sats som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak.

§ 5-3 skal lyde:

(1) Virksomheter som produserer eller innfører avgiftspliktige drikkevarer som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, må forevise bevilling gitt av Sosial- og helsedirektoratet før virksomheten kan registreres.

(2) Tollregionen kan gi tillatelse til registrering dersom søknad om bevilling er til behandling i Sosial- og helsedirektoratet. Registreringen gjelder fra det tidspunkt bevilling gis.

§ 5-6 annet ledd skal lyde:

Tollregionen skal tilbakekalle registreringen dersom bevilling gitt av Sosial- og helsedirektoratet inndras eller opphører på annen måte.

§ 5-8 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Lagerregnskapet skal inneholde beholdning, tilgang og levering av særavgiftsbelagte varer, herunder eventuelle avgiftsfrie overføringer til andre registrerte virksomheter eller til eget godkjent lokale, samt uttak til eget utsalg eller eget bruk.

§ 6-3 tredje ledd skal lyde:

Dersom en frist utløper på lørdag, søndag eller hellig-/høytidsdag, utskytes fristen til nærmeste virkedag.

II.

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen