Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 1. august 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                           I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 gjøres følgende endringer:

§ 3-19-12 Avgiftsfritak - miljøavtale

(1) Utslipp fra kilder som er omfattet av ”Miljøavtale om reduksjon av NOx -utslipp” 14. mai 2008 er fritatt for avgift.
(2) Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til avtalen. Tilslutnings-tidspunktet er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra Næringslivets NOx-fond. For avgiftspliktige virksomheter som ble tilsluttet avtalen senest 1. juli 2008, gjelder fritaket fra 1. januar 2008. Tollregionen refunderer etter søknad fritaksberettiget avgift som er innbetalt i tiden 1. januar til og med 30. juni 2008.
(3) Fritaket gis på vilkår av at Statens forurensningstilsyn godkjenner gjennomføringen av avtaleforpliktelsen for det enkelte år. I de tilfeller Statens forurensningstilsyn ikke godkjenner gjennomføring av avtalen skal avgift som det er gitt fritak for innrapporteres og betales innen 18. juli påfølgende år. Dersom kun deler av forpliktelsen godkjennes, skal det betales en redusert avgift. Avgiftsreduksjonen tilsvarer den prosentvise andelen av den årlige reduksjonsforpliktelsen som anses oppfylt.  
(4) Grunnlaget for fritak etter denne bestemmelsen skal dokumenteres ved tilslutnings¬bevis fra næringslivets NOx -fond. Kopi av tilslutningsbeviset skal oversendes tollregionen.
(5) Ved tilbakekall av tilslutningsbevis skal den registrerte virksomheten umiddelbart gi tollregionen melding om dette.

                                                            II

Forskriften trer i kraft straks

Til toppen