Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. november 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

                                                           I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:
(4) For avgift på teknisk etanol, forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift på sluttbehandling av avfall og avgift på utslipp av NOx, oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-13-2, § 3-13-6 og § 3-19-4.


                                                            II
Endringen trer i kraft straks.


 

Til toppen