Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2011 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                            I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-9 skal lyde:

§ 2-9 Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen

       Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd annet punktum, § 3-6-7 første ledd, § 3-12-5, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-2 første ledd, § 4-5-2 første ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 25 i forordning (EF) nr. 800/2008 (EUT L 214, 9.8.2008, s. 3).

                                                           II

Forskriften trer i kraft straks.


 

Til toppen