Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2002 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 gjøres følgende endringer:

§ 3-3-3 første ledd skal lyde:

Avgiften beregnes etter følgende grupper og satser:

 1. Avgiftsgruppe 1:
  Leger, tannleger, veterinærer, kommune/fylke, undervisning i ungdomsskole og videregående skole, næringsmiddelproduksjon og brennevin til industri, kr 424,00 per liter av 100 volumprosent alkohol.
 1. Avgiftsgruppe 2:
  Vitenskapelige og statlige høyskoler i henhold til lov 12. mai 1995 nr. 22, laboratorier, sykehus, blodbanker og statlige laboratorier,
  kr 161,00 per liter av 100 volumprosent alkohol.
 1. Avgiftsgruppe 3:
  Aroma- og essensproduksjon, tinkturproduksjon, farmasøytisk produksjon, sjokolade- og dropsindustri,
  kr 53,00 per liter av 100 volumprosent alkohol.
 1. Avgiftsgruppe 4:
  Isopropanol, denaturert sprit, ren sprit underlagt spritkontroll, universitetene i henhold til lov 12. mai 1995 nr. 22 og Norges landbrukshøyskole,
  kr 0,00 per liter av 100 volumprosent alkohol.

§ 3-6-1 første ledd bokstav b oppheves. Gjeldende bokstav c blir ny bokstav b.

§ 3-6-2 andre ledd oppheves. Gjeldende tredje ledd blir nytt andre ledd.

§ 3-6-4 oppheves. Gjeldende § 3-6-5 blir ny § 3-6-4.

§ 3-9-4 sjette ledd skal lyde:

Tolldistriktet utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk:

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0,-

100 - 299 liter

976,-

300 - 599 liter

1 854,-

600 - 899 liter

2 864,-

900 - 1199 liter

3 785,-

1200 – 1499 liter

4 697,-

1500 liter og over

5 608,-

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

§ 3-16-1 bokstav c oppheves.

§ 4-1-1 første ledd skal lyde:

Det gis refusjon for innbetalt forbruksavgift på elektrisk kraft, CO 2-avgift på mineralolje, grunnavgift på fyringsolje mv., svovelavgift og avgift på smøreolje mv. på avgiftsbelagte produkter som leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren i formidlingsøyemed.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Til toppen