Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2004 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. og Stortingets avgiftsvedtak.

I.

§ 3-3-3 første ledd skal lyde:

a) Avgiftsgruppe 1:

Leger, tannleger, veterinærer, kommune/fylke, undervisning i ungdomsskole og videregående skole, næringsmiddelproduksjon og brennevin til industri, kr 432,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol.

b) Avgiftsgruppe 2:

Vitenskapelige og statlige høyskoler etter lov 12. mai 1995 nr. 22, laboratorier, sykehus, blod­banker og statlige laboratorier, kr 164,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol.

c) Avgiftsgruppe 3:

Aroma- og essensproduksjon, tinkturproduksjon, farmasøytisk produksjon, sjokolade- og drops­indu­stri, kr 54,00 pr. liter av 100 volumprosent alko­hol.

d) Avgiftsgruppe 4:

Isopropanol, denaturert sprit, ren sprit underlagt sprit­kontroll, universitetene etter lov 12. mai 1995 nr. 22 og Norges landbrukshøyskole, kr 0,00 pr. liter av 100 volumprosent alkohol.

§ 3-3-3 tredje ledd skal lyde:

Spørsmål om plassering i avgiftsgruppe, fast­settelse av kvote og vilkår for kjøp avgjøres av Tollregion Oslo og Akershus.

§ 3-7-2 skal lyde:

Avgiften beregnes pr. volumliter og produktkvalitet.

For blandingstanker kan avgiften beregnes ut fra svovelinnholdet i hvert parti olje og for hver produktkvalitet som tilføres selskapets blandingstanker i kalendermåneden. De tilgangsførte volum avskrives mot de volum som tas ut av blandingstankene i samme periode. Hver produktkvalitet skal avskrives for seg.

Ved uttak fra blandingstanker til bruksområder med ulike avgiftssatser, foretas det en fordeling på de ulike avgiftssatsene pr. produktkvalitet, ut fra den prosentvise fordeling som den enkelte produktkvalitet utgjør av tilgangsført volum.

Med produktkvalitet menes mineralolje med svovelinnhold innenfor et enkelt svovelavgiftstrinn.

Med blandingstank menes godkjente lokaler der selskapet tilfører produkter med forskjellig produktkvalitet. Der selskapet behandler alle tilførsler til slike blandingstanker under ett pr. produktkvalitet, regnes samtlige av blandingstankene som tilføres mineralolje fra virksomheten som en blandingstank.

Med tilgangsført volum menes summen av ikke avskrevne restvolum ved forrige måneds avslutning tillagt tilført volum i løpet av inneværende måned.

§ 3-7-6 første ledd tredje punktum skal lyde:

Registrerte virksomheter kan, ved endret produksjonsmåte eller rensemetode, jf. § 3-7-5 annet ledd, deklarere ny binde- og/eller rensegrad, før uttalelse fra Statens forurensningstilsyn eller akkreditert laboratorium foreligger

§ 3-12-1 skal lyde:

Avgiftsplikten omfatter forbruk av elektrisk kraft i husholdninger. Som hus­hold­ninger regnes eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l. Forbruk i uthus, uteplasser, fellesvaskeri, garasjer og andre fellestjenester og fellesanlegg knyttet til slike husholdninger er også avgiftspliktig.

§ 3-12-2 skal lyde:

Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker, herunder uttak til eget husholdningsforbruk hos nettselskap, transportør eller produsent.

Avgiftsplikten etter første ledd omfatter også elektrisk kraft som leveres uten vederlag eller uttas til eget avgiftspliktig forbruk hos nettselskap, transportør eller produsent.

§ 3-12-4 skal lyde:

Fordeling av forbruk

Dersom det for ett abonnement leveres kraft til formål som dels faller innenfor og dels faller utenfor avgiftsplikten skal det skje en fordeling av kraftforbruket.

For abonnenter som har montert egne målere, skal fordeling etter første ledd skje ved at faktisk forbruk legges til grunn ved fastsettelse av avgiftsgrunnlaget.

For abonnenter som ikke har montert egne målere skal kunden opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraften som er levert til husholdningsforbruk. Dersom 80 % eller mer av arealet er ment for husholdningsbruk skal det betales avgift av totalforbruket.

Abonnenten er ansvarlig for å fordele kraftforbruket og at opplysninger som gis nettselskapet om dette er riktige og fullstendige, jf. § 6-9 annet ledd. Dersom nettselskapet ikke har mottatt opplysninger om fordeling fra abonnenten skal det betales avgift av totalforbruket.

Den registrerte virksomheten skal oppbevare opplysninger fra abonnenten om fordeling i 10 år.

§§ 3-12-5 – 3-12-8 oppheves.

§ 5-1 ny bokstav f skal lyde:

Virksomhet som transporterer elektrisk kraft til forbruker.

§ 5-5 fjerde ledd skal lyde:

For forbruksavgift på elektrisk kraft og på sluttbehandling av avfall gjelder bestemmelsene i annet ledd tilsvarende med de til­pasninger som er nødvendige av hensyn til avgiftens karakter.

§ 6-1 annet ledd skal lyde:

Registrerte virksomheter for avgift på elektrisk kraft skal sende oppgave til tollregionen innen 1 måned og 18 dager etter utløpet av det kvartal faktura er sendt eller levering/uttak uten faktura er foretatt.

§ 6-9 annet ledd skal lyde:

Ved avgiftsfri levering av elektrisk kraft etter § 3-12-4 og av mineralolje og smøreolje etter §§ 4-4-1, 4-4-2 og 4-4-3, er det mottakeren som er ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfrihet. I den utstrekning leverandøren visste eller burde ha visst at kravene for fritak ikke var oppfylt, kan krav rettes mot denne.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen