Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om tilvirkning, innførsel og beskatning av øl

Lovdata

Postboks 41 Sentrum

0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/557 SA HEH/GHL

23.6.1999

Forskrift om endring av forskrift om tilvirkning, innførsel og beskatning av øl

Finansdepartementet har 23. juni 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak, endret Finansdepartementets forskrift 30. desember 1993 nr 1357 om tilvirkning, innførsel og beskatning av øl.

I.

Forskriftens tittel skal være:

Forskrift om avgift på øl

Hjemmelsrekken:

Lov 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter erstatter den opphevde lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl, som hjemmelslov for forskriften.

§ 1 skal lyde:

Avgiftsplikten omfatter øl som innføres eller tilvirkes her i landet. Tilvirkning av øl i tilvirkerens hjem omfattes ikke av avgiftsplikten når ølet er til eget bruk.

Som øl anses drikk som anses som øl etter lov2. juni 1989 nr 27om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Oppstår det avgiftsmessig tvil om hva som blir å anse som øl, avgjøres spørsmålet av Toll- og avgiftsdirektoratet (senere kalt direktoratet).

§ 3 første ledd skal lyde:

Avgiften beregnes pr. liter etter volumprosent-klasse alkohol. Avgiftsgrunnlaget er det høyeste av faktisk alkoholinnhold og alkoholinnhold som fremgår av emballasjen. Dersom det ved analyse viser seg at deler av et avgiftspliktig parti øl har høyere alkoholinnhold enn oppgitt, anses hele partiet å ha det høyeste alkoholinnholdet."

II.

Endringene trer i kraft 1. juli 1999.

____________________________________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avdeling I.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

avdelingsdirektør

Heidi Heggenes

lovrådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet ref. 99/2852

Sosial- og helsedepartementet

Til toppen