Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om toll og engangsavgift på motorvogner m m

Lovdata

Postboks 41 Sentrum

0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1982 SA GHD

23.06.1999

Forskrift om endring av forskrift om toll og engangsavgift på motorvogner m m

I.

Finansdepartementet har den 23. juni 1999 med hjemmel i Stortingets avgiftsvedtak og lov 19. juni 1959 nr 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, endret forskrift av 4. januar 1984 nr 1 om toll og engangsavgift på motorvogner m m.

§ 5 nytt nr 5 skal lyde:

Hybridbiler

For motorvogner som benytter stempeldreven forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler) til framdrift, inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i effektavgiftsgrunnlaget. Videre skal det gjøres et fradrag på 25 pst i vektavgiftsgrunnlaget.

§ 8 nr 10 skal lyde:

Motorvogner til undervisningsformål

Motorvognen må utelukkende benyttes til undervisningsformål og tillates ikke registrert for bruk i Norge. Det gis ikke refusjon av avgift dersom motorvognen tidligere er avgiftsbelagt i Norge.

II.

Endringene trer i kraft 1. juli 1999.

________________________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avd. I.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

Avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl

rådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet, ref 98/2473-11

Til toppen