Forskrift om endring av forskrift om tollvesenets avskiltning

Forskrift
om endring av forskrift
15. desember 1989 nr. 1247 om tollvesenets avskilting m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 12.05. 2004 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

I

Overskriften skal lyde:

Forskrift om Tollvesenets avskilting m.m.

§ 3 tredje ledd oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Til toppen