Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods

Forskrift om endring av forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet 20. juni 2005 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6, § 11 nr. 10 og § 24 nr. 1 bokstav d, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

I forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Kjøp av varer i ”tax-free shop” på lufthavn ved ankomst til tollområdet likestilles med innførsel av varer etter forskriften. Dette gjelder likevel kun for personer som ankommer fra utlandet.

Gjeldende § 1 annet ledd blir § 1 nytt tredje ledd

§ 4 overskriften skal lyde:

Opphold i utlandet i minst 24 timer

§ 4 første ledd første punktum skal lyde:

Reisende som har oppholdt seg i utlandet, Svalbard og Jan Mayen i minst 24 timer kan toll- og avgiftsfritt innføre varer til en verdi av inntil kr 6000,-.

§ 4 sjette ledd nytt 3. punktum skal lyde:

Det samme gjelder for ansatte om bord på oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet.

§ 5 overskriften skal lyde:

Opphold i utlandet i mindre enn 24 timer

§ 5 første punktum skal lyde:

Reisende som har oppholdt seg i utlandet, Svalbard og Jan Mayen i mindre enn 24 timer kan én gang innenfor et tidsrom av 24 timer, toll- og avgiftsfritt innføre varer av inntil kr 3000,-.

§ 7 skal lyde:

Personer som ankommer tollområdet fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen kan i tillegg til de varer som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter denne forskrift, innføre alkoholholdig drikk og tobakkvarer i de mengder og etter de satser som følger av tabellen nedenfor. Forenklet fortolling tillates likevel ikke for varer kjøpt på lufthavn ved ankomst.

Gjeldende tabell blir stående.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2005.

Til toppen