Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om verdsettelse av kraftanlegg

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven 23. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet den 10. desember 2001 med hjemmel i lov 26. mars 1999. nr. 14om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-5 niende ledd

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 gjøres følgende endringer i § 18-5 Verdsettelse av kraftanlegg:

§ 18-5-4 annet punktum oppheves

§ 18-5-13 skal lyde:

§ 18-5-13 Befaring etter skatteloven § 18-5 fjerde ledd tredje punktum

Det kan gjennomføres befaring av kraftanlegg for vurdering av gjenstående levetid for driftsmidler i kraftanlegg. For befaringen gjelder reglene i ligningsloven tilsvarende.

§§ 18-5-14, 18-5-16, 18-5-17, 18-5-18 og 18-5-19 oppheves.

Någjeldende § 18-5-15 blir ny § 18-5-14.

§ 18-5-20 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2000 og eiendomsskatteåret 2001.

Til toppen