Forskrift om endring av forskrift til innskuddspensjonsloven

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i innskuddspensjonsloven § 5-4 første ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd bokstav a skal lyde:

Innskudd: pensjonsinnskudd som foretaket innbetaler for medlem av pensjonsordningen og pensjonsinnskudd som medlemmet selv betaler, jf. lov om innskuddspensjon § § 5-1 annet og tredje ledd og 5-6.

§ 3-2 første og annet ledd skal lyde:

Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav a skal ikke overstige22 prosent av G.

Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d skal ikke overstige 5 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 1 G og 6 G og 8 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G. Det skal ikke betales innskudd for lønn under 1 G eller for lønn over 12 G.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen