Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til skatteloven

FORSKRIFT 19.12.2002
OM
ENDRING I FORSKRIFT AV 19.11.1999 NR. 1158
TIL UTFYLLING OG GJENNOMFØRING MV. AV SKATTELOVEN AV 26. MARS 1999 NR. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19.12.2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 3-1, 5-14, 10-34 og 16-10.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 3-1-7 skal lyde:

§ 3-1-7.Rikspolitikeres adgang til å frasi seg skattemessige fordeler ved å anses som bosatt i Finnmark eller Nord-Troms

(1) Medlemmer av Stortinget og Regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor som er ansett som bosatt i Finnmark eller Nord-Troms, kan frasi seg de skattemessige fordelene ved dette. Dette gjelder fordelen av et særskilt fradrag i alminnelig inntekt, lavere skattesats på alminnelig inntekt og lavere toppskattesats.

(2) Melding om å frasi seg skattemessige fordeler ved å anses bosatt i Finnmark eller Nord-Troms gis til likningskontoret for ett år av gangen. Slik melding endrer ikke skattyterens skattemessige bosted.

§ 5-14-11 oppheves.

§ 10-34-22 tredje ledd skal lyde:

(3) Er det i løpet av inntektsåret realisert aksjer i datterselskap som inngikk i RISK-konsernet 1. januar samme år, jf. § 10-34-24, skal det fastsettes gjennomgående RISK-reguleringsbeløp for de realiserte datterselskapsaksjene etter følgende regler:

a. Var det knyttet et positivt reguleringsbeløp til de realiserte aksjene, jf. skatteloven § 10-34 annet ledd sjette punktum, skal det fastsettes et tilsvarende negativt gjennomgående RISK-beløp.

b. Var det knyttet et negativt reguleringsbeløp til de realiserte aksjene, jf. skatteloven § 10-34 annet ledd sjuende punktum, skal det fastsettes et tilsvarende positivt gjennomgående RISK-beløp.

§ 16-10-2 første ledd skal lyde:

(1) En ektefelle som overtar den andre ektefellens konto, jf. § 16-10-5 annet ledd c eller d, kan ikke fortsette sparingen på egen konto hvis summen av innbetalt sparebeløp på egen og overtatt konto overstiger 100.000 kroner.

§ 16-10-5 første ledd skal lyde:

(1) Vilkårene for boligsparingen anses brutt

a. ved uttak av innbetalt sparebeløp eller renter påløpt frem til og med det året skattyter fyller 33 år, til annet formål enn det som følger av § 16-10-4,

b. ved overdragelse,

c. ved frivillig sikkerhetsstillelse,

d. for den del av sparebeløpet som overstiger boligens kostpris mv. ved erverv av bolig. I slike tilfeller anses først innbetalt sparebeløp anvendt til erverv av bolig, dernest akkumulerte renter.

§ 16-10-9 skal lyde:

§ 16-10-9. Skattyters død

(1)Ved skattyters død anses boligsparekontrakten bortfalt, slik at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelige og investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløp bortfaller.

(2) Gjenlevende ektefelle har likevel rett til å overta kontrakten, jf. § 16-10-5 annet ledd bokstav c.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

Til toppen