Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til skatteloven - tilskudd til kommunal pensjonsordning

Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift fastsatt av Finansdepartementet 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-45 tredje punktum.

I

§ 6-45 skal lyde:

§ 6-45. Sikring av pensjoner

Arbeidsgivers tilskudd til kommunal pensjonsordning

§ 6-45-1 Anvendelsesområde

Bestemmelsene i denne forskrift § 6-45 regulerer adgangen til fradrag for arbeidsgivers andel av premie til offentlig pensjonsordning.

§ 6-45-2 Vilkår for fradrag

  1. Det gis bare fradrag for premie til pensjonsordninger tilsvarende de ordninger som kan opprettes i medhold av lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 24.

(2) Rett til fradrag har:

a. foretak som har eller har hatt en kommunal, herunder fylkeskommunal, eierandel, eller

b. foretak med nær tilknytning til kommune eller fylkeskommune.

§ 6-45-3 Opplysninger (1) Det skal fremgå av premiekvitteringer mv. og oppgaver til ligningsmyndighetene at dokumentene gjelder pensjonsordning i foretak etter denne forskrift § 6-45. (2) Foretaket og den institusjonen som forvalter pensjonsordningen er ansvarlige for at opplysninger som fremgår av dokumentene etter første ledd er riktige.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

Til toppen