Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til skatteloven

Forskrift om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 24.05.2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-14 tredje ledd.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-13-3 første ledd første punktum skal lyde:

Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-13 i denne forskrift, skal fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil fastsettes på grunnlag av en årlig privat kjørelengde på 13.000 km med tillegg av faktisk arbeidsreise, multiplisert med kilometersatser fastsatt i medhold av § 5-13-4.

§ 5-13-8 annet ledd skal lyde:

Brukshindringer pga. forhold ved bilen, herunder verkstedopphold, skal ikke redusere fordelsbeskatningen på grunnlag av årlig privat kjørelengde på 13.000 km.

§ 5-13-9 første ledd første punktum skal lyde:

Disponerer skattyter flere biler privat samtidig, gjelder i utgangspunktet den standardiserte kjørelengde på 13.000 km for hver bil, forutsatt at bilene faktisk brukes privat.

§ 5-13-9 andre ledd første punktum skal lyde:

Skiftes den bil som brukes privat i løpet av året med en bil i en annen prisklasse, skal den standardiserte kilometerlengde fordeles mellom bilene etter hele kalendermåneder, dvs. 1083 km pr. måned.

Ny § 5-14-12 skal lyde:

§ 5-14-12 Beregning av skatt på opsjoner i arbeidsforhold

(1)Skatt på fordel ved opsjon i arbeidsforhold kan ved ligningen for innløsnings- eller salgsåret kreves beregnet til det beløp som skatten ville ha utgjort dersom opsjonsfordelen var blitt tidfestet med et like stort beløp i hvert av inntektsårene fra og med ervervsåret til og med innløsnings- eller salgsåret. Dette gjelder likevel bare når skatten blir lavere ved slik beregning enn ved ordinær skatteberegning for innløsnings- eller salgsåret.

  1. Krav om beregning etter første ledd må settes fram av skattyteren innen

selvangivelsesfristen.

II

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.

Til toppen