Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til skatteloven - FoU

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2002 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 (7)

I

Ny § 16-40 med deloverskrift skal lyde:

Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag)

§ 16-40 Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag)

§ 16-40-1 Anvendelsesområde

Bestemmelsene i § 16-40 gjelder ved krav om fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til egenutført og innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt.

§ 16-40-2 Definisjon av forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU)

 1. Med forsknings- og utviklingsprosjekt i skatteloven § 16-40 forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.
 2. Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder prosjekter som:
 1. har karakter av løpende drift,
 2. omfatter modifikasjon av bedriftens produksjon, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter,
 3. hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring,
 4. i det vesentligste er kunde- eller markedsundersøkelser,
 5. består i installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr,
 6. går ut på å kopiere eller konstruere produkter andre har skapt,
 7. kan karakteriseres som kunstneriske, musikalske, filmatiske, litterære eller lignende,
 8. består i å lage anlegg for produksjon,
 9. går ut på å erverve, oppføre eller utbedre fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly,
 10. har til formål å lete etter eller å påvise mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye avanserte teknikker som kan patenteres,
 11. utgjør bedriftens kontigenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert,

§ 16-40-3 Definisjon av forskningsinstitusjon

Med forskningsinstitusjon menes institusjon som har til formål å utføre forsknings- og utviklingsarbeid og som regelmessig driver vitenskapelig publisering eller arbeider systematisk med åpen teknologi- og kunnskapsspredning.

§ 16-40-4 Godkjenning av prosjekter og forskningsinstitusjoner mv.

 1. Norges forskningsråd godkjenner om det planlagte prosjekt innebærer forsknings- og utviklingsarbeid som omfattes av ordningen og godkjenner forskningsinstitusjoner, herunder utenlandske forskningsinstitusjoner.
 2. Søknad om godkjennelse må inneholde alle nødvendige opplysninger for at Norges forskingsråd skal kunne ta stilling til om prosjektet eller forskningsinstitusjonen oppfyller vilkårene i lov og forskrift. Søknad skal sendes på skjema fastsatt av Norges forskningsråd.

16-40-5 Nærmere om fradragsgrunnlaget

 1. Det gis fradrag for kostnader etter § 16-40 som er attestert av revisor.
 2. Fradrag gis for kostnader direkte tilknyttet godkjent prosjekt, og som er fradragsberettiget i henhold til skatteloven kapittel 6. Kostnader pådratt før godkjennelse av prosjekt kommer til fradrag når de er pådratt i det inntektsår godkjennelsen ble gitt.
 1. De totale prosjektkostnadene beregnes etter Norges forskningsråds regler for brukerstyrte prosjekter. Personalkostnader og indirekte kostnader for egne ansatte beregnes etter medgåtte timer og en timesats på 1,6 0/00 av nominell årslønn for FoU-personalet (prosjektleder, vitenskapelig og teknisk personell) som deltar i prosjektet. Timesatsen dekker alle indirekte kostnader som husleie, sekretærassistanse, telekommunikasjon, EDB-kostnader mv.
 2. Det gis ikke fradrag i skatt for kostnader forskningsinstitusjoner har hatt i tilknytning til forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning).
 3. Dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må summen av den offentlige støtte ligge innenfor den høyeste av de tillatte støttegrensene for de aktuelle støtteordningene.

16-40-6 Skattefradrag

Ved fordeling av skatt mellom skattekreditorene skal skattefradraget etter skatteloven § 16-40 i sin helhet belastes staten.

16-40-7 Dokumentasjonsplikt overfor ligningsmyndighetene

Skattyter som krever fradrag etter skatteloven § 16-40 skal i vedlegg til selvangivelsen fremlegge revisors bekreftelse som nevnt i § 16-40-5 og forskningsrådets godkjennelse av prosjektet. Det skal føres eget regnskap for prosjektet som på oppfordring fremlegges for ligningsmyndighetene.

§16-40-8 Kompetanseforhold og klageadgang

 1. Ligningsmyndighetene avgjør om vilkårene i skatteloven § 16-40 og denne forskrift § 16-40 er oppfylt med de unntak som følger av tredje ledd.
 2. Klage over avgjørelser etter første ledd følger reglene i ligningsloven.
 3. Norges forskningsråds avgjørelser vedrørende godkjenning av prosjekter og forskninginstitusjoner kan påklages til særskilt klageorgan etter reglene i forvaltningsloven så langt de passer.

§ 16-40-9 Rapportering til Norges forskningsråd

Forskningsrådet kan kreve at bedriften skal rapportere fremdrift og oppnådde resultater i forhold til det godkjente prosjekt.

II

Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Til toppen