Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift til skatteloven, pendlere

Forskrift 20.12.2002 om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 20.12.2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 5-11 tredje ledd og 5-12 fjerde ledd.

I

Ny § 5-11 skal lyde:

§ 5-11. Utgiftsgodtgjørelse

Godtgjørelse av private kostnader for ikke-pendlere og utgiftsgodtgjørelse til pendlere som får standardfradrag

§ 5-11-1.Utgifter til kost, losji og transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig

  1. For arbeidstaker som ikke er pendler, anses ikke kostnader til kost, losji og arbeidsreise til og fra arbeidsstedet som kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelse for slike kostnader er skattepliktig arbeidsinntekt.
  2. For arbeidstaker som er pendler og som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, er utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnader til kost, losji og besøksreiser til hjemmet skattepliktig arbeidsinntekt.

Ny § 5-12 B skal lyde:

B. Skattepliktige naturalytelser for ikke-pendlere og arbeidstakere som får standardfradrag

§ 5-12-10.Kost, losji og transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig

Fordel som består i helt eller delvis fri kost, losji eller transport mellom bolig på arbeidsstedet og annen bolig for arbeidstaker som ikke er pendler og for arbeidstaker som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, er skattepliktig så langt ikke skattefritak følger av § 5-15.

Nåværende bestemmelser med overskrift ”Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold” blir ”A. Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold”.

§ 6-13-10 første ledd skal lyde:

§ 6-13-10.Anvendelsesområde og forholdet til andre fradrag

(1) Bestemmelsene i denne forskrift § 6-13 del B gjelder fradrag for merkostnader til kost, losji, småutgifter og besøksreiser til hjemmet etter skatteloven § 6-13 for person som er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-1, § 2-3 første ledd d og annet ledd og

lov 13. juni 1975 om skattlegging av undersjøiske petroliumsforekomster § 1, og som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor det hjem vedkommende har i en annen EØS-stat. Bestemmelsene regulerer ikke det skattemessige bostedet i Norge etter skatteloven § 3-1.

II

Endringene under I trer i kraft fra og med inntektsåret 2003.

Til toppen