Forskrift om endring i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven §10

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10


      I

I forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 gjøres følgende endringer:


§ 1 skal lyde:

§ 1 Anvendelsesområde
(1) Ved overdragelse eller interesseoverføring som Olje- og energidepartementet gir samtykke til etter petroleumsloven § 10-12 første ledd, gir Finansdepartementet samtykke til de skattemessige virkningene av overdragelsen etter petroleumsskatteloven § 10 og denne forskrift uten søknad og enkeltvedtak dersom:
a.  partenes avtale om overdragelse eller interesseoverføring er i samsvar med forskriftens bestemmelser for den aktuelle transaksjonstypen, og
b. følgende dokumentasjon er sendt Finansdepartementet med kopi til Oljeskattekontoret:
– en redegjørelse for de vesentlige elementene i transaksjonen
en redegjørelse for hvordan transaksjonen oppfyller kravene i den enkelte  forskriftsbestemmelse
– kopi av endelig, signert overdragelsesavtale
Forskriften gjelder for transaksjon som nevnt i §§ 3–9, og vilkårene fastsatt i den aktuelle bestemmelsen legges til grunn ved ligningen av de berørte selskaper.
(2) Søknad om samtykke kan likevel ikke unnlates dersom ett eller flere av selskapene som er part i transaksjonen er stiftet på et senere tidspunkt enn effektiv dato.

§ 3 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

Ved vederlagsfrie overdragelser anses vederlaget fastsatt til kroner null.

§ 3 sjette ledd skal lyde:

 (6) Kjøper skal overta selgers eventuelle grunnlag for skattemessige avskrivninger og friinntekt knyttet til investeringer på overdratt andel foretatt før effektiv dato. Øvrige skatteposisjoner, som skattemessig underskudd til framføring eller gevinst- og tapskonto, skal beholdes av selger.

Nåværende § 3 niende ledd oppheves.

Nåværende § 3 tiende og ellevte ledd blir § 3 niende og tiende ledd.

§ 4 skal lyde: 

 
§ 4 Overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot dekning av framtidige undersøkelseskostnader
Ved overdragelse av andel i utvinningstillatelse mot at en part dekker framtidige undersøkelseskostnader for den annen part gjelder følgende:
(1) Vederlaget skal bestå i at en part dekker en endelig fastsatt andel av den annen parts undersøkelseskostnader knyttet til overdratt andel etter effektiv dato, eventuelt begrenset oppad til et endelig fastsatt beløp.
(2) Kostnadene skal være skattemessig fradragsberettigede for det selskapet som endelig dekker kostnadene, og behandles som undersøkelseskostnader etter petroleumsskattelovgivningens alminnelige bestemmelser.
(3) Et eventuelt tilleggsvederlag i kontanter skal behandles etter § 3 andre til femte ledd.
(4) Bestemmelsene i § 3 første og sjette til tiende ledd gjelder tilsvarende.

§ 5 fjerde ledd skal lyde:

(4) Bestemmelsene i § 3 første og sjette til tiende ledd gjelder tilsvarende.

§ 6 skal lyde:


§ 6 Bytte av andeler i utvinningstillatelser
Ved bytte av andeler i utvinningstillatelser gjelder følgende:
(1) Bestemmelsene i § 3 første ledd og sjette  til tiende ledd gjelder tilsvarende.
(2) Et eventuelt tilleggsvederlag i kontanter skal behandles etter § 3 andre til femte ledd. Tilleggsvederlag i form av dekning av framtidige undersøkelseskostnader eller avslutningskostnader skal behandles etter henholdsvis § 4 og § 5.

§ 7 skal lyde:

§ 7 Samlet overdragelse av virksomhet skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5
Ved samlet overdragelse av et selskaps utvinningstillatelser med tilhørende virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5, skal følgende gjelde:
(1) Overtakende selskap skal overta skattemessige verdier og øvrige skatteposisjoner knyttet til den overførte virksomheten. Underskudd behandles etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c) tredje eller fjerde ledd. For øvrig gjelder bestemmelsen i § 3 tilsvarende så langt den passer.
(2) Det overdragende selskap skal ikke drive særskattepliktig virksomhet etter effektiv dato.
(3) Overdragelsen får ikke betydning for uavklarte ligningsspørsmål i det overdragende selskap før overdragelsen, og ligningsmyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke. Det overtakende selskap trer fullt ut inn i det overdragende selskaps partsstilling, og hefter for alle skattekrav for inntektsår før overdragelsen.

Nåværende § 6, § 7 og § 8 blir § 8, ny § 9 og ny § 10.

§ 8 annet ledd skal lyde: 

 (2) Fusjon av selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen behandles etter skattelovgivningens alminnelige bestemmelser når fusjonen er skattefri etter skatteloven § 11-2 . Fusjonen får ikke betydning for uavklarte ligningsspørsmål i det overdragende selskap før fusjonstidspunktet, og ligningsmyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke. Det overtakende selskap trer fullt ut inn i det overdragende selskaps partsstilling, og hefter for alle skattekrav for inntektsår før fusjonen.

§ 9 fjerde ledd skal lyde:

 (4) Bestemmelsene i § 3 åttende til tiende ledd gjelder tilsvarende.


     II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2011.

Tilhørende lov

Til toppen