Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering og forskrift 13. august 2003 nr. 1046 om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond

Forskrift om endring i forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering og forskrift 13. august 2003 nr. 1046 om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond

Fastsatt av Finansdepartementet 6. mai 2004 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-2 femte ledd. Jf. EØS-avtalens art. 36 og 40 og vedlegg IX nr. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

I

I forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering gjøres følgende endring:

§ 5 nytt annet punktum skal lyde:

Plikten etter § 3 første punktum gjelder først for informasjon for annet halvår 2004.

I forskrift 13. august 2003 nr. 1046 om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endring:

Del II annet avsnitt første setning skal lyde:

Forvaltningsselskapene får frist til 31. desember 2004 til å utarbeide fullstendig og forenklet prospekt for eksisterende verdipapirfond.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen