Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering og forskrift 13. august 2003 nr. 1046 om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond

Forskrift om endring i forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering og forskrift 13. august 2003 nr. 1046 om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. desember 2004 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-2 femte ledd.

I

I forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering gjøres følgende endring:

§ 5 nytt annet punktum skal lyde:

Plikten til å gi informasjon til den enkelte andelseier etter §§ 2 og 3 gjelder først fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.

II

I forskrift 13. august 2003 nr. 1046 om endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endring:

Del II annet avsnitt første punktum skal lyde:

Forvaltningsselskapenes frist til å utarbeide forenklet prospekt for verdipapirfond som angitt i §§ 2 og 3b, med innhold som angitt i § 3a, utsettes til det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.

III

I forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd pkt. 2.11 tredje ledd skal lyde:

For fond hvor det kan antas at avkastningen kan variere betydelig innenfor et år skal det opplyses om dette, og at realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler derfor vil avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

IV

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen