Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Hjemmel: Forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 7, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd. Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 18. mars 2020.

I

I forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje ledd skal lyde:

     Første ledd gjelder ikke for EØS-borgere, og deres familiemedlemmer etter utlendingsloven § 110, som er bosatt eller arbeider i Norge. Første ledd gjelder heller ikke for utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt et arbeidsoppdrag i Norge eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag som skal vare i tre måneder eller mer.

Ny § 2 a skal lyde:

§ 2 a Unntak for konkrete persongrupper

     Følgende utlendinger omfattet av § 1 første ledd kan ikke bortvises:

 1. utlendinger på vei til arbeid eller bosted på Svalbard,
 2. EØS-borgere som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem,
 3. nordiske statsborgere fra Færøyene, Grønland eller Åland, og deres familiemedlemmer, som er bosatt eller arbeider i Norge,
 4. samer under utøving av reindrift,
 5. utlendinger som gjennomfører profesjonell varetransport,
 6. journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon,
 7. utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer.
 8. militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet og tredje ledd,
 9. utlendinger som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften §§ 1-10 og 1-11,
 10. innehaver av gyldig luftfartssertifikat, jf. utlendingsforskriften § 2-9, på vei til eller fra aktiv tjeneste,
 11. sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer’s Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j, eller
 12. utlendinger som er gitt visum av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020, jf. Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-07/2020.

§ 2 bokstav b skal lyde:

b) utlendingen er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 2 i forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. ved ankomst til Norge,

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen