Forskrift om endring i forskrift 17. desember 1999 nr. 1457 om freding av Sørdalen som naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Fastsett ved kongeleg resolusjon 6. februar 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldlova) §§ 34 og 37.

Last ned forskriftsendring. (pdf)