Forskrift om endring i forskrift 18. juni 1997 nr. 608 om delegering av myndighet til å treffe avgjørelse om ettergivelse og nedsettelse av skatte- og avgiftskrav, forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter på billighetsgrunnlag

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2007 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 42 og § 56, lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 5-4, lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5, lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 46 og § 47, jf. kgl.res. av 6. august 1993 nr. 801, og lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 12.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2007 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 42 og § 56, lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 5-4, lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5, lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 46 og § 47, jf. kgl.res. av 6. august 1993 nr. 801, og lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 12.
                          
                                                           I

§ 1 annet ledd skal lyde:
For skatt til staten som er fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet og tredje punktum treffes avgjørelsen etter første ledd uten innstilling som nevnt i § 42 nr. 1.


                                                           II

Endringen under I trer i kraft fra 1. januar 2008.

Til toppen