Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-80.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-80.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

I

Ny § 10-13 skal lyde:
§ 10-13 Utenlandsk aksjonær

Ny § 10-13-1 skal lyde:
§ 10-13-1 Delegasjon
Departementets myndighet etter skatteloven § 10-13 første ledd annet punktum delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen