Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 2-36 syvende ledd.

I

Ny § 2-36 skal lyde:

§ 2-36 Fritak for formuesskatt for forskningsstiftelse og stiftelse som eier aksjer i forskningsinstitutt som mottar basisbevilgning fra Staten

§ 2-36-1 Anvendelsesområde
Forskningsstiftelse som mottar basisbevilgning fra Staten etter retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter, er fritatt for formuesskatt på formuesobjekter som hovedsakelig benyttes i instituttets forskningsaktivitet. Som forskningsaktiviteter regnes grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Finansielle eiendeler som aksjer mv. omfattes når disse har en særlig og nær tilknytning til forskningsaktiviteten. Slik særlig og nær tilknytning foreligger bl.a. for aksjer i selskaper som eier bygninger eller laboratorier som benyttes i forskningen m.v. Skattefritaket gjelder videre for driftskapital i form av bankinnskudd, obligasjoner og andre likvide, finansielle eiendeler som stiftelsen eier, men ikke kapitalplasseringer på børs e.l. Fritaket etter foregående punktum er begrenset til en forholdsmessig andel som tilsvarer andelen av materielle og immaterielle eiendeler som hovedsakelig benyttes i instituttets forskningsaktivitet.

§ 2-36-2 Beregning av skattefordelen
Skattefordelen av formuesskattefritaket tilsvarer en beregnet formuesskatt på de formuesobjektene som hovedsakelig benyttes i forskningsstiftelsens forskningsaktiviteter. Skattefordelen tilsvarer skatten av nettoformuen på de formuesobjekter som hovedsakelig benyttes i forskningsaktiviteter. Ved beregningen skal gjeld fordeles forholdsmessig etter forholdet mellom formuesobjektene som kommer inn under unntaket og andre objekter som inngår i forskningsstiftelsens skattepliktige formue. Grunnlaget for og beregningen av skattefordelen skal fremgå av vedlegg til selvangivelsen.

§ 2-36-3 Stiftelse som eier aksjer i forskningsinstitutt
Stiftelse som selv ikke mottar basisbevilgning, men som eier aksjer i forskningsinstitutt som mottar basisbevilgning fra Staten etter retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter, er fritatt for formuesskatt på aksjer i slikt forskningsinstitutt. Fritaket gjelder da en beregnet skattefordel i det underliggende aksjeselskapet dersom det i stedet var organisert som en stiftelse. Har forskningsinstituttet flere eiere, gjelder fritaket stiftelsens forholdsmessige andel av skattefordelen. Vilkårene i § 2-36-1 annet til syvende punktum, og § 2-36-2 gjelder tilsvarende.

§ 2-36-4 Anvendelse av skattefordelen til ikke-økonomiske aktiviteter
(1) Fritak for formuesskatt er betinget av at et beløp som svarer til skattefordelen av fritaket nyttes til forskningsstiftelsens ikke-økonomiske aktiviteter. Som ikke-økonomisk aktivitet regnes i denne sammenheng bl.a. utdannelse med sikte på flere og bedre kvalifiserte menneskelige ressurser, utføring av uavhengig forskning og utvikling med sikte på å erverve mer kunnskap og bedre forståelse, samt formidling av forskningsresultater. Skattefordelen skal regnskapsføres på egen konto. Regnskapsføringen må innrettes slik at det fremgår at skattefordelen er anvendt til ikke-økonomisk aktivitet. Beløpet forutsettes anvendt i den ikke-økonomiske aktiviteten i det samme inntektsår som overføringen fant sted, eller senere inntektsår.

(2) Stiftelse som er fritatt for formuesskatt etter forskriftens § 2-36-3, plikter å overføre til forskningsinstituttet et beløp tilsvarende størrelsen av skattefordelen. Vilkårene i første ledd gjelder tilsvarende.

II

Endringene under I trer i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2008.

Til toppen