Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 14-41 første ledd bokstav j.

                                                          I
Ny § 14-41 skal lyde:
Avskrivningsgrupper (saldogrupper)
§ 14-41 Overgangsregel til skatteloven § 14-41 første ledd bokstav j.

§ 14-41-1 Overgangsregel ved utskillelse av faste, tekniske installasjoner i bygg som egen saldogruppe

(1) Saldo for bygg som inneholder faste, tekniske installasjoner pr. 31. desember 2008, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav h og i, skal fordeles mellom saldo for bygning og ny saldo for faste, tekniske installasjoner i saldogruppe j etter bestemmelsene i annet og tredje ledd. De nye saldi etter fordeling blir inngående saldi før avskrivning for inntektsåret 2009.

(2) For bygning som var skattemessig aktivert til avskrivning før 31. desember 2008, skal 40 prosent av saldoverdien pr. 31. desember 2008 henføres til ny saldo for bygningens faste, tekniske installasjoner. Dersom faste, tekniske installasjoner er helt ubetydelige, gjelder tredje ledd tilsvarende.

(3) For bygninger som er skattemessig aktivert til avskrivning etter 31. desember 2008 fordeles faktisk kostpris, herunder senere påkostninger, mellom bygningssaldo og saldo for faste, tekniske installasjoner.

                                                             II
Endringene under I trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2009.


 

Tilhørende lov

Til toppen