Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 14-41 første ledd bokstav j.

                                                           I

§ 14-41-1 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

For bygninger som har skiftet eier etter 31. desember 2008 fordeles kostpris mellom bygningssaldo og saldo for faste, tekniske installasjoner etter omsetningsverdi.

                                                          II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2009.

Til toppen