Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring i forskrift 19. november1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14


Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 12-20.

I

§ 12-20-1 skal lyde:

For felles beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak, gjelder reglene i denne forskrift § 10-42-3 tilsvarende så langt de passer. Personinntekten kan likevel ikke beregnes under ett for flere næringer når det for disse næringene er fastsatt forskjellige satser for trygdeavgift, jf. folketrygdloven § 23-3. Beregnet negativ personinntekt fra en næring kan imidlertid komme til fradrag i beregnet personinntekt fra en annen næring dersom vilkårene i § 10-42-3 er oppfylt. Trygdeavgiften beregnes av nettoresultatet etter en sats som gjelder for den næringen som har gitt positiv personinntekt vedkommende inntektsår.” 


II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

 

 

Til toppen