Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2008 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 81 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

I

§ 6-47-32  oppheves.

II

§ 6-47-41 annet ledd første punktum skal lyde:

Rettighetshaver som vil benytte adgangen til å inngå ny avtale etter første ledd, må sende skriftlig melding om dette til selskapet innen 30. juni 2009, jf. lov om individuell pensjonsordning § 5-1 fjerde ledd. 

III

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009. Endringen under II trer i kraft straks med virkning fra og med 27. juni 2008.

Tilhørende lov

Til toppen