Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-3 tolvte ledd og § 18-2 sjette ledd.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

                                                         I
Ny deloverskrift til § 18-8 skal lyde:
§ 18-8. Rentebestemmelser for skattlegging av kraftforetak (gitt med hjemmel i skatteloven § 18-2 fjerde ledd, § 18-3 tredje ledd b og niende ledd a og § 18-5 niende ledd)

§ 18-8-3 tredje punktum oppheves.

§ 18-8-3 fjerde punktum blir § 18-8-3 nytt tredje punktum.

                                                                 II

§ 18-2-9 med overskrifter oppheves.

§ 18-2-10 med overskrifter blir ny § 18-2-9 med overskrifter, og skal lyde:
                 III. Samordning av naturressursskatt og fellesskatt

§ 18-2-9. Samordning av naturressursskatt mot fellesskatt til staten
Utlignet naturressursskatt som overstiger skattyterens utlignede fellesskatt for inntektsåret, kan fremføres med rente til fradrag i fellesskatt for senere år, jf. skatteloven § 18-2 fjerde ledd. Skattyters adgang til å fremføre naturressursskatt til fradrag i fellesskatt for senere år, opphører ikke ved skattyters realisasjon av kraftverket, eller ved at kraftverket tas varig ut av produksjon.

§ 18-3-4 skal lyde:
       Som forbruk i produksjonsvirksomhet regnes bare forbruk i industriell virksomhet som oppfyller vilkårene for registrering i Statistisk sentralbyrås industristatistikk i NACE-kode 20, 21, 24 eller 27, slik disse var avgrenset pr. 1. januar 1997, når kraftleveransen skal verdsettes til kontraktspris etter reglene i skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 2 eller til prisen på kraft levert i henhold til Statkrafts 1976-kontrakter etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3, jf. denne forskrift § 18-3-10, § 18-3-11, § 18-3-13 første ledd a og § 18-3-14.

                                                          III
Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008. Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.

Tilhørende lov

Til toppen