Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-19 første ledd tredje og femte punktum og annet ledd sjette og syvende punktum.

                                                      I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 6-19 skal lyde:

§ 6-19. Kontingent til arbeidsgiverforening og til visse yrkes- og næringsorganisasjoner

§ 6-19-1. Delegering
Departementets myndighet etter skatteloven § 6-19 første ledd tredje og femte punktum og annet ledd sjette og syvende punktum delegeres til Skattedirektoratet.

                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 2011.

Tilhørende lov

Til toppen