Forskrift om endring i forskrift 19.11.1997 nr. 1173 om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 5. juni 2009 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 sjuende ledd.

                                                          I
§ 4 første punktum endres slik:

       Beløpsgrensen som er fastsatt i folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd, gjelder den enkelte husstands samlede lønnsutgifter, herunder eventuelle feriepenger og verdien av fri kost og losji, utbetalt til eller stilt til disposisjon for en eller flere arbeidstakere i løpet av inntektsåret.

                                                         II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

Til toppen