Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 9. mai 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav §§ 11-5, 11-7 og 19-2.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel
i lov 9. mai 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav §§ 11-5, 11-7 og 19-2.

I


Ny § 11-4-7 skal lyde
§ 11-4-7 Rentegodtgjørelse ved utbetaling av petroleumsskatt etter vedtak om endring mv.
Ved utbetaling av for mye betalt petroleumsskatt etter ny avregning, jf. skattebetalingsloven § 7-2, skal det beregnes renter fra 1. januar i året etter inntektsåret frem til forfallstidspunktet i skattebetalingsloven § 10-60.

Ny § 11-5-8 skal lyde
§ 11-5-8 Rentetillegg av restskatt ved ordinær avregning etter petroleumsskatteloven
(1) Rentetillegg beregnes fra 1. januar i året etter inntektsåret og frem til forfallstidspunktet for restskatten.
(2) Rentesatsen skal tilsvare satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd første punktum.

Ny 11-5-9 skal lyde
§ 11-5-9 Rentegodtgjørelse ved ordinær avregning etter petroleumsskatteloven
(1) Rentegodtgjørelse ytes fra 1. januar i året etter inntektsåret og frem til forfallstidspunktet for tilgodebeløpet. 
(2) Rentesatsen skal tilsvare satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum.

Ny § 19-2-2 skal lyde
§ 19-2-2 Renter ved endring av utskrevet terminskatt
(1) Dersom det på grunn av endringer i utskrevet terminskatt eller innbetalinger etter petroleumsskatteloven § 7 nr. 4, er forskjell på innbetalingene av de tre første og de tre siste terminene, skal det svares renter av halvparten av forskjellen. Rentene forfaller til betaling eller godskrives skattyteren sammen med betaling av de siste tre terminene.
(2) Vedtak etter forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. § 1 nr. 1, om at terminene ikke skal være like store, får virkning for beregning av terminskatt, slik at det ikke skal svares renter av den fastsatte forskjellen mellom de seks terminene.
(3) Rentetillegget eller rentegodtgjørelsen etter første ledd skal være 2,75 prosent. 

II

Endringen under I trer i kraft fra 1. januar 2009.

 

Tilhørende lov

Til toppen