Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2009 med hjemmel i lov 9. mai 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 19-2.

Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2009 med hjemmel
i lov 9. mai 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 19-2.

                                                              I
Ny § 19-2-4 skal lyde

§ 19-2-4 Renter for perioden før ikrafttredelsen
Renter etter kapittel 11 skal bare beregnes for perioden fra loven trådte i kraft. Renter for perioden før loven trådte i kraft beregnes etter de regler og satser som gjaldt før loven trådte i kraft.

                                                              II 
Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen