Forskrift om endring i forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver

Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligngsloven) § 10-8.                                                       

                                                            I
I forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver skal § 2 første ledd lyde:

Hvis den som skal levere oppgaver etter ligningsloven §§ 6-16 c og 6-13 nr. 3 ikke leverer slike oppgaver innen de fastsatte frister, kan han ilegges et gebyr på kr. 10,- pr. dag for hver oppgave som ikke leveres. Det skal likevel ikke ilegges gebyr dersom oppgaver er levert innen 31. januar, selv om innleveringsfristen er satt tidligere. Opplysninger om en skattyter regnes som en oppgave.

§ 3 skal lyde:

§ 3.  Når en oppgave er for sent levert
Oppgaven er for sent levert dersom den ikke
a) er innlevert elektronisk via Altinn eller levert postdistributøren som rekommandert sending senest innen de fastsatte frister.
b) er kommet frem til mottaker senest fjerde virkedag etter de fastsatte frister.

                                                        II
Endringen under I trer i kraft fra og med 1. januar 2009

 

Tilhørende lov

Til toppen